Op zaterdag 8 juni 2013 werd in Museumwerf ’t Kromhout te Amsterdam de honderdvijfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden.

De Hoogte Kadijk is sinds de gouden eeuw het centrum van de scheepsbouw in Amsterdam. Van de vijftig werven – waar bijna vijfduizend mensen emplooi vonden – is alleen de in 1757 opgerichte werf ’t Kromhout overgebleven.
De werf wisselde in de loop der tijd vaak van eigenaar, maar ging wel met zijn tijd mee. In de jaren 1860 stapte men over op de bouw van ijzeren schepen. Revolutionair was ook de dubbele over-kapping uit 1888, die het mogelijk maakte onder alle weersomstandigheden door te werken. De werf was tevens de bakermat voor de legendarische Kromhoutmotoren. Nadat de productie daarvan in 1909 naar Amsterdam-Noord was overgebracht, legde de werf zich weer toe op nieuwbouw en reparatie tot de sluiting in 1967. Het complex begon daarna een tweede leven als Rijksmonument en museumwerf. Het museumgedeelte toont met diverse machines en gereedschappen de ontwikkeling van de scheepsbouw in Amsterdam in vervlogen tijden, met in de machinehal aandacht voor de Kromhoutmotor. Ook kunnen er op de werf nog steeds schepen worden gerepareerd. Het geheel is daarmee een levend industrieel monument, met alle verhalen die daaraan verbonden zijn.
En om het vertellen van verhalen is het de Vereeniging tenslotte te doen. De keuze voor deze locatie is dus minder vreemd dan ze op het eerste gezicht lijkt!

Behalve voor scheepsbouw is er tijdens de ledenvergadering aandacht voor – bien étonné(e)s de se trouver ensemble – slaven en vrouwen. Dit jaar wordt herdacht dat Nederland – bepaald niet als eerste natie – in 1863 de slavernij officieel afschafte. Drs. Dirk J. Tang, historicus, heeft in 2001 als gastconservator bij het Scheepvaart-museum de tentoonstelling Slaven en Schepen georganiseerd en is auteur van het binnenkort te verschijnen boek Slavernij, een geschiedenis. In zijn lezing, getiteld "Jan Huygen van Linschoten en slavernij" zal hij ingaan op de ervaringen van de naamgever van de Vereeniging met dit maatschappelijke fenomeen.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van de 104de Algemene Ledenvergadering, gehouden in Leiden, 2 juni 2012
  3. Verslag van de secretaris over het jaar 2012
  4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2012; verslag kascommissie
  5. Begroting voor het jaar 2013
  6. Bestuurswisseling: Secretaris Pieter Jan Klapwijk treedt af en is voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen. Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen dr. Michiel van Groesen uit Amsterdam.
  7. Voortgang der Werken
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

14.45-15.15 uur: Lezing drs. Dirk J. Tang, historicus: Jan Huygen van Linschoten en slavernij.
Dirk Tang (1947) was onder meer redacteur en auteur van de serie Sailing Letters Journaals en heeft diverse publicaties over slavernij op zijn naam staan. In juni verschijnt van zijn hand bij de Walburg Pers het boek Slavernij, een geschiedenis.
15.15-15.35 uur: Uitreiking Linschotenpenning 2013 aan mevr.dr. M. Barend-van Haeften, tot april 2006 als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde.
15.35-16.30 uur: Borrel en gelegenheid de Museumwerf te bezoeken.

Documenten: