Belangrijke mededeling vooraf

In de administratie van de vereniging maken we gebruik van persoonsgegevens van leden. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens vraagt de Linschoten-Vereeniging uw expliciete toestemming. Leden wordt daarom vriendelijk om via het desbetreffende online formulier die toestemming te verlenen, zodat de vereniging uw lidmaatschapsadministratie op wettelijk en reglementaire wijze kan verderzetten.
Ga naar het formulier ...


Inleiding

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Linschoten-Vereeniging verwerkt van leden, relaties of andere geïnteresseerden.
Tot de relaties van de Linschoten-Vereeniging behoren onder meer: oud-leden van de Linschoten-Vereeniging; bezorgers van Werken; donateurs; sprekers op bijeenkomsten van de Linschoten-Vereeniging; leden en voormalige leden van de commissies van toezicht; leden en voormalige leden van de Penningcommissie; leden en voormalige leden van de kascommissie; laureaten van de Linschoten-Penning; uitgevers en voormalige uitgevers van de publicaties van de Linschoten-Vereeniging; bestuursleden, oud-bestuursleden van verenigingen waarmee de Linschoten-Vereeniging contact onderhoudt of samenwerkt – onder meer binnen de Maritieme Koepel; medewerkers van instellingen waar de Linschoten-Vereeniging activiteiten heeft georganiseerd; medewerkers van Fondsen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Linschoten-Vereeniging, Duivestein 3, 2641 LG Pijnacker.
De functionaris voor de ledenadministratie is de secretaris, bereikbaar via hoger vermeld postadres, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +31 15-3692093

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Linschoten-Vereeniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich opgeeft als lid, of omdat u zich inschrijft voor een door de Linschoten-Vereeniging (mede)georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, of omdat u om een andere reden persoonsgegevens aan de Linschoten-Vereeniging heeft verstrekt. Daarmee geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

In het kader van lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de Linschoten-Vereeniging verwerkt:

 • Titulatuur
 • Voor- en achternaam; eventueel voorletters
 • Adres; oude adressen bij adreswijziging
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsformule
 • Jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij de aanmelding als nieuw lid, in correspondentie of telefonisch.

Van relaties en andere geïnteresseerden kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Titulatuur
 • voor- en achternaam; eventueel voorletters
 • Adres; oude adressen bij adreswijziging
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam van de instelling en afdeling

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Linschoten-Vereeniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Linschoten-Vereeniging verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens, op grond van de uitvoering van een overeenkomst (uw lidmaatchap), voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van uw lidmaatschapsadministratie;
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de Linschoten-Vereeniging;
 • Het afhandelen van bestellingen en de betaling van de lidmaatschapsbijdrage;
 • Het versturen van Werken en andere publicaties van de Linschoten-Vereeniging;
 • Diverse correspondentie met relaties en geïnteresseerden;

De grondslag daarvoor is de uitvoering van een overeenkomst – uw lidmaatschap van de vereniging – of uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Linschoten-Vereeniging neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linschoten-Vereeniging) bij te pas komt.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linschoten-Vereeniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Leden: de Linschoten-Vereeniging verwerkt uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit aan de Linschoten-Vereeniging volgens de wettelijke bewaartermijnen is toegestaan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Linschoten-Vereeniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Linschoten-Vereeniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 De Linschoten-Vereeniging verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Jaarlijks wordt een actuele lijst met Plus-Leden aan de uitgever van de publicaties van de Linschoten-Vereeniging bezorgd, zijnde de Walburg Pers, met betrekking tot het verzenden van de nieuw gepubliceerde Werken.
 • Op vraag van de uitgever van de publicaties van de Linschoten-Vereeniging kan de Linschoten-Vereeniging bevestigen dat u in aanmerking komt voor de leden-korting bij de aankoop van publicaties van de Linschoten-Vereeniging.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linschoten-Vereeniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Linschoten-Vereeniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over ons privacybeleid bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linschoten-Vereeniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Linschoten-Vereeniging bekend gemaakt: www.linschoten-vereeniging.nl. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.