Op zaterdag 5 juni 2010 werd in de Tobagozaal van het MuZEEum in Vlissingen de de honderdtweede Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

De vergadering begon om 14.00 uur. Het programma zag eruit als volgt:

 • Opening door de voorzitter
 • Verslag 101ste Algemene Ledenvergadering, gehouden in Leiden, 6 juni 2009
 • Verslag van de secretaris over het jaar 2009
 • Verslag van de penningmeester over het jaar 2009; verslag kascommissie
 • Begroting voor het jaar 2010
 • Bestuurswisseling: Bestuurswisselingen: voorzitter dr. Henk den Heijer is aan het eind van zijn statutaire zittingstermijn en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor bestuurslid dr. Anita van Dissel te benoemen tot nieuwe voorzitter. Penningmeester Jan Boer├ę, aftredend in 2009, is op zijn post gebleven tot een opvolger voor hem zou zijn gevonden. Het bestuur stelt voor drs. Andy Cobben uit Beek (L.) te benoemen tot nieuwe penningmeester. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen drs. Andrea Kieskamp uit Hilversum en dr. Michael Limberger uit Gent.
 • Voortgang der Werken
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Lezing Albert J. Veldkamp, oud-stuurman op de walvisvaarder Willem Barendz ,over diens belevenissen als zeeman.
 • Lezing dr. Henk den Heijer, oud-voorzitter Linschoten-Vereeniging: Zeeuws Tobago
 • Borrel en gelegenheid het muZEEum te bezoeken. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de fototentoonstelling ZEEZEILERS in de Whitbread Round the World Race, foto's van Rutger Lokin en de expositie Han Reijnhout, een Zeeuwse meester in detail (verlengd tot medio 2011)

Documenten: